Skála s.r.o. výrobce obalového materiálu: Home > Zákaznické centrum > Záruka, odpovědnost za vady, reklamační řád

Záruka, odpovědnost za vady, reklamační řád

 

Záruka za jakost:

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v rozsahu 6 – 12 měsíců dle typu dodávaného zboží.

Pro jednotlivé kategorie takto:

balicí stroje 12 měsíců nebo dle kupní smlouvy
obalové materiály, pokud není uvedeno jinak 12 měsíců
ruční strojky 6 měsíců
náhradní díly 6 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Reklamační řád:

Toto ustanovení „ reklamační řád„ se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele tohoto e-shopu a upravuje postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodávky a postup při vyřizování reklamace.

 1. Povinností zákazníka je zboží při převzetí řádně zkontrolovat. V případě zjištění nesrovnalostí či odchylek množství či jakosti proti průvodním dokladům, jakož i zjištění porušení obalů je zákazník povinen zboží reklamovat u přepravce, popřípadě v místě odběru.
 2. Pokud bude taková nesrovnalost při převzetí věci zjištěna je zákazník povinen o tom vyhotovit písemný záznam (reklamaci), který nechá potvrdit přepravci, případně je oprávněn zásilku z tohoto důvodu nepřevzít. O těchto důvodech je zákazník povinen neprodleně informovat prodávajícího písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail reklamace@skala-plast.cz
 3. Jestliže zákazník zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto a zkontrolováno při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Při reklamování vad zjevných při převzetí věcí, je třeba učinit oznámení neprodleně, nejpozději však do 2 dne od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bez zjevných vad a poškození.
 4. Ostatní případné vady je nutno reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
 5. Reklamaci je třeba podat písemně (viz. reklamační formulář) na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo na e-mail reklamace@skala-plast.cz V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. o jaké vady se jedná, a jak se projevují, a odkázat na číslo příslušné faktury či dodacího listu týkající se předmětného zboží a uvést kontakt a kontaktní osobu, která za zákazníka reklamaci vyřizuje.
 6. Po obdržení reklamace bude zákazník prodávajícím nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace kontaktován a bude mu sdělen další postup při řešení uplatněné reklamace.
 7. Pokud nebude prodávajícím sděleno jinak, či pokud nebude reklamace uznána za oprávněnou již na základě písemné reklamace či předložené fotodokumentace, zašle zákazník dle dispozic prodávajícího na své náklady zboží na adresu Skála s.r.o., Českobrodská 367, 198 00 Praha 9, případně po dohodě s operátorem e-shopu je možné využít naší nejbližší pobočku. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.
 8. O vyřízení reklamace, včetně sdělení, zda se jedná o reklamaci oprávněnou či nikoliv bude zákazník vyrozuměn zpravidla do 14 dnů.

  Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dní ode dne obdržení reklamace.

 9. V případě oprávněnosti reklamace prodávající vymění vadné zboží za bezvadné stejného druhu, popřípadě zboží shodného druhu a lepších parametrů.

   

Storno objednávky

Zákazník je oprávněn již vystavenou objednávku stornovat, učiní-li tak kdykoliv před přijetím objednávky do systému prodávajícího. O přijetí objednávky (označena "Přijata") je kupující informován prostřednictvím e-mailu. Na storno provedené po přijetí objednávky do systému již nebude brán prodávajícím zřetel.

Storno objednávky lze provést pouze elektronickou formou zasláním emailu na prodej@skala-plast.cz
 

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Dobírkové balíčky nebudou přijaty.E-shop
Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek


pytle, sáčky, odpadní pytle, pytlíky, PVC pytle, zip sáčky, samolepící sáčky, rolo pytle, ploché pytle, zatahovací pytle, HDPE, HDPE pytle, pytle na suť, pytle do koše, pytle na trávu, pytle na odpad, paletizační pytle, igelitové pytle, odpadní pytle, recyklované pytle, prvojakostní pytle, pytle na brikety, pytle na pelety, potištěné pytle, pytle na zakázku, pytle autoklávovatelný, autoklávovatelný sáček, pytle na biologický odpad, hygienické sáčky, pytle smrštitelné, smrštitelné sáčky, folie, LDPE, bublinková folie, červenobílá páska, zabraňovací páska, folie na balení, smršťovací folie, balící folie, streč folie, streth folie, průtažná folie, granáty, samolepící folie, ochranná folie, plast, plasty, obalový materiál, balení výrobků, balení zboží, přířezy, plachtičky, Praha, Kolín, zakázková výroba, výrobce, výrobci, Skála s.r.o., Skála, PU pěna, silikony, akryláty, roundup, tmely, lepidla, dřevo, skládané dřevo, krbové dřevo, palivové dřevo, brikety, pelety, kancelářský papír, toaletní papír, lepící pásky, PVC páska, UV páska, pevnostní páska, stříbrná páska, páska na fasády, ochraná páska

Rychlý kontakt
Václav Skála 777 032 202
Pavel Skála 777 032 204
prodej@skala-plast.cz
Různé